Köpvillkor

1. Företagsinformation

ConfidentLiving.se ingår i Kitchentime AB, organisationsnummer: 556826-1357.
Adress: Forumgallerian/Bredgränd 8, 753 20 Uppsala (OBS! Endast kontor)

ConfidentLiving står nedan som CL.

2. Priser

Samtliga priser på CL:s varor anges inklusive moms. Det totala priset tillsammans med gällande frakt- och betalningsvillkor finner du i kundkorgen.

3. Order

När du registrerat en order hos CL och CL accepterat ordern träffas ett avtal mellan dig och CL. Orderbekräftelse skickas till den e-postadress du registrerat.

CL förbehåller sig rätt att rätta i lagda och bekräftade ordrar till följd av skrivfel och liknande misstag. Du kommer att informeras om rättningen via den e-postadress som orderbekräftelsen skickats till och erbjudas kostnadsfri avbeställning eller ändring.

CL förbehåller sig rätten att annullera lagd order inom 14 dagar den dag ordern registrerades till följd av leveranshinder hänförligt till eller prishöjning hos leverantör.

CL säljer inte produkter till minderåriga (under 18 år) utan målsmans tillåtelse. Personuppgifter hanteras enligt bestämmelserna i PUL.

4. Leveranstid

Leveranstid kan skilja sig bland de olika möbel- och inredningsleverantörerna. Mer information om respektive leverantörs leveranstid finner du under respektive artikel. Ej lagerförda varor kan ha en längre leveranstid, i vissa fall åtta till tio veckor. Vid fördröjningar informerar CL dig omedelbart via registrerat telefonnummer eller e-post där du ges möjligheten att häva köpet. Angivna leveranstider är preliminära och garanteras inte av CL.

5. Avbeställning

Varor som CL har börjat paketera eller leverera och ej lagerförda varor som CL börjat tillverka eller anpassa enligt ditt önskemål kan inte avbeställas utan kostnad. Är du konsument gäller i vissa fall ångerrätt enligt punkt 9.

6. Leveranser och mottagande

Leveranskostnad anges i kundkorgen.

Eftersom CL levererar från flera olika ställen kan delleverans ske. För vissa mindre beställningar kan CL komma att använda postförsändelse. Du kommer i detta fall få en avi hemskickad där platsen för uthämtning av försändelsen står angiven. Större varor som soffor eller sängar kommer att transporteras så nära din dörr (villa/radhus) eller port (flervåningshus) som föraren bedömer möjligt, dock minst till tomtgräns (villa/radhus) eller port (flervåningshus). Leveransavisering sker via transportföretaget på det telefonnummer du registrerat hos CL.

Vad som angivits ovan om leveranskostnad och leverans gäller inte vid leverans till ö utan broförbindelse eller annan plats som saknar körbar väg. CL förbehåller sig i sådant fall rätten att ensidigt ändra leveranskostnad, leveranstid och leveranssätt. Du kommer dock att bli uppringd på ditt registrerade telefonnummer innan leverans påbörjas.

Vad som angivits ovan om leveranskostnad och leverans gäller inte vid leverans till adress utanför Sverige.  CL hänvisar dig i sådant fall till kundservice för mer information.

Du som kund ansvarar för att leveransen besiktas vid mottagandet. Syns skada på emballaget ska detta noteras på din & chaufförens fraktsedel / handdator innan fraktsedeln kvitteras. Läs mer om transportskador under punkt 8.

Att noga besiktiga dina varor när du tar emot dessa. Även om du upptäcker mindre skador på emballaget måste skadan noteras omedelbart i både din och speditörens fraktsedel. Du måste kontakta oss inom 7 dagar från den dag du tagit emot varorna med bild och skadebeskrivning, samtidigt som medföljande inre & yttre emballage inklusive eventuella pallar ska sparas. Gör du inte det riskerar du att inte få ersättning för skadorna.

7. Ej mottagen leverans

Du som kund ansvarar för att det finns någon som kan ta emot och kvittera leveransen vid leveranstillfället. Tar du inte emot leveransen drabbas CL av kostnader. CL förbehåller sig därför rätten att debitera dig för sådana kostnader. Detta gäller även för postförsändelse som levererats till utlämningsställe men som inte lösts ut.

8. Transportskador, fel och reklamation

Om inget annat överenskommits står CL risken för förlust och skada fram tills du mottagit varan. Eventuella fel, transportskador eller reklamationer skall rapporteras omedelbart till fraktbolaget samt CL.

Har varan skadats under transporten ber CL dig att följa våra rutiner för transportskador genom att omedelbart anmäla skadan till transportören så att skadan noteras. Du måste vara mycket tydlig med att påpeka att varan eventuellt är transportskadad. Om transportören inte noterar skadan ska du genast kontakta kundservice. Låt varan vara kvar i emballaget om möjligt och spara detta inför eventuell upphämtning. Fotografera skadan på varan samt inre & yttre emballaget inför skadeanmälan till CL. Dina fotografier bör visa skadan tydligt på varan och/eller det yttre & inre emballaget.

Skulle varan vara transportskadad eller ha något annat fel, ska du reklamera detta till info@ConfidentLiving.se. Reklamationen skall senast vara skickad till CL inom sju dagar från det att varan mottagits på leveransadressen. Vid reklamationer står CL för returkostnaden för den reklamerade varan förutsatt att reklamationen godkänts och hanterats enligt ovan.

9. Ångerrätt

För dig som är konsument gäller distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Vi erbjuder då möjlighet till ångerrätt inom 30 dagar från det att du mottagit varan. Du som kund bekostar alltid returfrakten. Önskar du skicka varor i retur behöver du alltid ta kontakt med oss innan varorna skickas. Gör du inte det kan vi inte ansvara för returfrakten. Du har rätt att ångra köpet inom 30 dagar efter det att du mottagit varan eller en väsentlig del av denna. Du har dock alltid sju vardagar på dig att ångra köpet från nyssnämnda tidpunkt. Är du inte konsument har du ingen ångerrätt.

CL kommer i varje enskilt fall pröva om ångerrätt gäller eller ej. CL förbehåller sig rätten att debitera extra kostnader för hantering av ej kompletta returer. 

Har du beställt fler varor gäller ångerrätten för hela eller delar av beställningen. Ångerrätten gäller dock inte för delar av varorna. Ångerrätt gäller inte för vara som tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars har en tydlig personlig prägel. För att ångerrätten ska gälla får du inte bryta varans förpackning mer än nödvändigt för att undersöka varan. För att ångerrätten ska gälla ska varan även vara i lika gott skick som när du fick den, det vill säga oanvänd och oskadd. Den beställda varan skall returneras i originalemballage. Vid ovårdad hantering har CL rätt att genomföra prisavdrag för värdeminskning.

Har du beställt tjänster har du rätt att utnyttja ångerrätten från den dag då köpavtalet ingås. Om tjänsten har påbörjats innan ångerfristen (30 dagar) gått ut, ska CL informera dig om att du kan behöva betala en proportionerlig andel av det arbete som utförts vid tidpunkten då du ångrar sitt köp.

Om du önskar nyttja ångerrätten ska du anmäla detta till CL via kundtjänst på info (at) ConfidentLiving.se. Var tydlig med att du åberopar ångerrätten. CL kan då boka upphämtning och transport åt dig. Returfrakten bekostas av dig och ersätts inte av CL. Du står risken för att varan skadas eller kommer bort under returtransporten. Varan ska vara CL tillhanda inom 30 dagar från att du mottagit varan. Ej mottagen leverans eller ej uthämtad postförsändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.

10. Återbetalning vid ångerrätt & reklamation

Nyttjar du ångerrätten betalar CL tillbaka vad som betalts för varan inklusive frakt, skatt och avgifter. Bokningsbara extratjänster såsom inbärning, uppackning och bortforsling återbetalas ej. Återbetalning sker inom 7 - 14 dagar från dagen då CL tagit emot den returnerade varan, eller från dagen då CL mottagit bevis på att varan återsänts. CL löser inte ut ångrade köp mot postförskott. Återbetalning sker med samma betalsätt som vid köpet om inget annat är överenskommet.

Vid godkänd reklamation gäller ovanstående återbetalningsvillkor förutsatt att hela eller delar av de beställda varorna ska återbetalas. Om CL företar omleverans eller avhjälpande av fel vid reklamation återbetalas eventuella fraktkostnader enligt ovan. Eventuell retur samt återbetalning sker naturligtvis utan onödigt dröjsmål.

11. Garantier

Två års garanti gäller för varor som omfattas utav distansköplagen. Spara alltid din faktura (orderbekräftelsen) då den utgör ditt garantibevis.

Samtliga garantifrågor ska anmälas till CL. Om fel som täcks av garantin (”Garantifall”) föreligger har CL rätt att efter eget val besikta eller reparera varan på plats, byta ut hela eller del av varan eller återbetala köpeskillingen med skäligt avdrag för den nytta du haft av varan. Återbetalning sker endast om varan returneras till CL. Du bär kostnaden och står risken för sådan returtransport. Vid Garantifall utgår ingen annan än nyssnämnda kompensation.

Om du orsakat eller annars bär ansvaret för det påstådda felet, debiterar CL dig för uppkomna direkta kostnader, t.ex. kostnad för besiktning av varan på plats.

12. Övrigt

Dröjsmålsränta och påminnelseavgift

Dröjsmålsränta debiteras enligt 6 § räntelagen (1975:635).
Skulle CL behöva påminna dig om att betalning är förfallen till betalning debiteras 50 kr för skriftlig betalningspåminnelse.

Personuppgifter

När du registrerar dig hos CL och lägger en order hos oss godkänner Du att CL använder och lagrar dina uppgifter för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Ditt namn, telefonnummer och adress överlämnas till det transportföretag för att detta ska kunna utföra leveransen till dig. CL ger naturligtvis inte ut e-postadress, telefonnummer eller adress till annan.
Din e-postadress kan komma att användas för CL:s kostnadsfria nyhetsbrev.

Information

CL förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris, p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, eller p.g.a. ett felaktigt pris har CL rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. CL skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

13. Ansvarsbegränsning och befrielsegrunder

Är du konsument omfattar CL:s ansvar inte ersättning för förlust i näringsverksamhet på grund av dröjsmål eller fel på varan eller, i andra fall än som avses i 31 § konsumentköplagen, ersättning på grund av skada på annat än den sålda varan.

Om du inte är konsument ansvarar CL inte för följdskada eller indirekt skada av något slag. CL:s ansvar enligt avtalet är under alla förhållanden begränsat till ett belopp motsvarande värdet på den berörda varan. CL:s ansvar för produktskada och personskada är begränsat till vad som följer av tvingande lagstiftning.

Följande omständigheter ska anses utgöra befrielsegrunder om de hindrar eller avsevärt försvårar eller försenar avtalets fullgörande. Part är ej skyldig att vidta åtgärder för att undvika eller övervinna följderna härav: Krig, strejk, uppror, mobilisering eller omfattande militärinkallelser av motsvarande omfattning, naturkatastrof eller extremt väderförhållande, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export eller importrestriktioner, omfattande brist på transportmedel, arbetskonflikt inklusive konflikt på egna arbetsplatsen, eldsvåda, ny eller ändrad lagstiftning eller offentlig reglering eller dess tillämpning, fel i eller försening av leveranser från underleverantör som orsakats av någon av nu angivna befrielsegrunder, upphörd produktion hos underleverantör samt varje annan omständighet varöver part ej kunnat råda: allt under förutsättning att part inte kunde råda över sådan omständighet samt omständighetens inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses vid avtalets ingående.

14. Tvist

Om du är konsument: Tvist i anledning av detta avtal prövas av Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.

Om du inte är konsument: Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Överstiger inte tvisteföremålets värde hundra gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (”Beloppsgränsen”), ska SCC:s Regler för Förenklat Skiljeförfarande tillämpas. Överstiger tvisteföremålets värde Beloppsgränsen, ska Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut tillämpas. Uppgår tvisteföremålets värde till ett belopp mellan Beloppsgränsen och 10 000 000 kr ska skiljenämnden bestå av en skiljeman. Överstiger tvisteföremålets värde 10 000 000 kr ska skiljenämnden bestå av tre skiljemän. Tvisteföremålets värde omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt eventuella genkäromål i svarandens yttrande över påkallelseskriften. Svensk lag ska tillämpas. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.

CL följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

15. Betalsätt

Hos CL väljer du själv hur du önskar betala din order. 

Om du väljer Klarna Faktura får du en faktura per e-post när varan skickats från CL. Moms ingår i alla priser. Alla våra betalningar hanteras av Klarna. Inga avgifter tillkommer för något betalsätt. Som privatkund kan du betala med kort, direktbetalning, mot faktura eller mot avbetalning. Som företagskund erbjuder vi antingen direktbetalning eller faktura betalning. Betalningstid för faktura är 14 dagar och från och med det datum då varorna skickas från ConfidentLiving. Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift på 60,00 kr samt dröjsmålsränta om 25.50%. Har du inte handlat med Klarna tidigare kommer det vid köpet att göras en mikroupplysning för att vi skall kontrollera din kreditvärdighet. Dina personuppgifter behandlas då tryggt i enlighet med personuppgiftslagen. Klarna uppfyller kraven för PCI DSS och innehar SSL-certifikat. Du kan även betala med kort genom vår betalpartner DIBS. Av säkerhetsskäl kan du i det sistnämnda fallet behöva tillgång till Secure Code, CVC-kod på kortets backsida, eller tvåstegsautentisering mha. av PIN-kod till mobiltelefon. Dina kortuppgifter hanteras krypterat och uppfyller kraven för PCI DSS. Du kan även betala med banköverföring.